در این درس به معرفی ابزارهای ترسیم احجام سه بعدی می پردازیم. از این ابزارها بعدها در ساخت مدلهای مورد نظرمان استفاده می کنیم.

برای ترسیم این احجام سه بعدی به تب create در command panel می رویم و در تب create به بخش geometry ( احجام استانداردstandard primitives) می رویم. ابزارهای موجود به شرحی است که در زیر آمده است :

Box:

برای رسم یک مکعب یا مکعب مستطیل استفاده می شود و شامل پارامترهای طول، عرض و ارتفاع است و در هر کدام از این پارامترها می توان تعداد سگمنتها را به دلخواه تعیین کرد.


Cone:

برای رسم یک مخروط یا بخشی از مخروط استفاده می شود.

پارامترها : شعاع قاعده ی 1 و قاعده ی 2 ، ارتفاع، سگمنتهای ارتفاع (Height segments) ، سگمنتهای قاعده ها ( Cap segments) و ساید ها(Sides) که در واقع سگمنتهایی به صورت خطوط عمودی هستند.


Sphere:

برای رسم کره مورد استفاده قرار می گیرد و پارامترهای مهم آن شعاع و سگمنتها هستند.

برای رسم یک نیمکره می توانیم مقدار hemisphere را روی 0.5 قرار دهیم. و با قرار دادن مقادیر متفاوت از 0 تا 1 قطاع مختلفی از کره را می توانیم داشته باشیم. هم چنین با فعال کردن گزینه slice on و تغییر مقادیر مرتبط با آن می توان sliceهای متفاوتی  از کره ایجاد کرد.


Geosphere:

از این گزینه نیز برای رسم کره استفاده می شود . تفاوت Geosphere با sphere در سگمنتهای تشکیل دهنده ی آنهاست، بطوریکه در Geosphere سگمنتها مثلثی شکل هستند.پارامترهای Geosphere تقریبا مشابه Sphere هستند. در قسمت پارامترهای Geosphere ، با فعال سازی گزینه ی hemisphere شکل نیمکره ایجاد می شود.


Cylinder:

این گزینه برای رسم استوانه مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامترها : شعاع قاعده، ارتفاع، سگمنتهای ارتفاع(Height Segments) و سگمنتهای قاعده(Cap Segments) و سایدها (Sides).


Tube:

برای رسم تیوب از آن استفاده می شود.

پارامترها: شعاع قاعده ی1 و 2 ، و ارتفاع و سگمنتهای ارتفاع(Height Segments) و سگمنتهای قاعده(Cap Segments) و سایدها (Sides).


Torus:

برای رسم حجمی شبیه به یک لاستیک یا یک رینگ ساده از این گزینه استفاده می شود.

پارامترهای مهم: شعاع قاعد ی 1 و 2، سگمنتها و سایدها(Sides).


Pyramid:

برای رسم هرم مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامترها: طول و عرض قاعده، ارتفاع هرم و سگمنتهای طولی، عرضی، و ارتفاعی.


Teapot:

برای رسم قوری استفاده می شود. از پارامترهای مهم Teapot شعاع و سگمنتهای آن هستند.


Plane:

برای رسم یک صفحه از این دستور استفاده می شود و شامل پارامترهای طول و عرض و سگمنتهای طول و عرض می باشد.


درادامه و در درسهای بعدی به معرفی ابزارهای ترسیمی دو بعدی می پردازیم... پس لطفا مطالب رو دنبال کنید :)